วิสัยทัศน์ : ให้โอกาสทางการศึกษา พัฒนาชุมชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ร่วมงานภาคีเครือข่าย
 
 
๏ปฟ
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลบ้านแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31ตุลาคม 2557 ที่ กศน.ตำบลบ้านแหง 
นักศึกษาสามารถดาว์นโหลด ใบงาน ปฏิทินการเรียนรู้ และ แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ได้แล้ว... 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556 
ขอเชิญร่วมงาน "วัน กศน.อำเภองาว และงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชนเผ่า ครั้งที่1" 
ตารางเทียบมาตรฐานกศน.กับสมศ.
กศน.บ้านแหง เปิดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำไม้กวาด
 
กศน.ตำบลบ้านแหง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ "การลีลาศสำหรับผู้สูงอายุ"   
กศน.ตำบลบ้านแหง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การจัดตั้งศูนย์อาเซียน หลักสูตร"การสนทนาภาษาอังกฤษ" 
กศน.ตำบลบ้านแหง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ "การตัดเย็บกระเป๋า" 
กศน.ตำบลบ้านแหง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ "ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก" 
กศน.ตำบลบ้านแหง จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ"  

 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลบ้านแหง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
หมู่2 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110