ลงทะเบียน (ปลาย)
  วันที่  16/01/2556
 
 


รายละเอียด
13 นางสาวภัสสร
สุวรรณ์ สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002
( 2 ) ศิลปะ
ทช 31003
(2) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013
( 3 ) บันทึกไว้ได้ประโยชน์
พท 32007
( 1 ) พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003
( 2 ) ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
( 2 ) การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ
อช 32001( 3 ) เทคนิคการใช้ห้องสมุด
ทร 02019
( 1 ) การเพาะเห็ดฟาง
อช 02006
( 3 )
9
19
14 นายกิตติพงษ์
คลายใจ สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002
( 2 ) ภาษาไทย
พท31001
( 5 ) การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013
( 3 ) ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
( 2 ) ทักษะการขยายอาชีพ
อช 31002
( 4 ) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 ( 3 )
7
22
15 นางแสงเดือน
สถิตสถาพรชัย สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002
( 2 ) ภาษาไทย
พท31001
( 5 ) การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013
( 3 ) ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
( 2 ) ทักษะการขยายอาชีพ
อช 31002
( 4 ) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 ( 3 )
7
22
16 นางเข็มทอง
ศรีพิศุทธิ์ตระกูล สมุนไพรใกล้ตัว พว 02021
( 1 ) ทักษะการเรียนรู้
ทร 31001
( 5 ) การปลูกผักคะน้า
อช02001
( 3 ) คณิตศาสตร์
พค 31001
( 5 ) สังคมศึกษา สค 31001
( 3) การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ
อช 32001 ( 3) ทักษะการขยายอาชีพ
อช 31002
( 4 ) สารอาหารให้พลังงาน
พว 02007
( 1 )
8
25
17 นางสาวพรพิมล ปณิธิกุล สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002
( 2 ) ภาษาไทย
พท31001
( 5 ) การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013
( 3 ) ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002
( 2 ) ทักษะการขยายอาชีพ
อช 31002
( 4 ) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 (3 )
7
22
18 นายบุญธรรม
รัตนเรืองเดชกุล รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018
(2) ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
พต31001(5 ) ภาษาไทย
พท31001
( 5 ) วิยาศาสตร์
พว 31001
( 5 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013 (3 )
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003
( 2 ) เทคนิคการใช้ห้องสมุด
ทร 02019
( 1 ) บันทึกไว้ได้ประโยชน์
พท 32007
( 1 ) ศิลปะ
ทช 31003
( 2 )
8
26
19 นายฐิติกร
ทะวะดี รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018
(2) ศิลปะ
ทช 31003
( 2 ) ทักษะการเรียนรู้
ทร 31001 ( 5 ) การเลี้ยงสุกร
อช02012 ( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013 ( 3) ทักษะการขยายอาชีพ
อช 31002( 4 ) พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช 31003 ( 2 ) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 (3 )
8
24
20 นายวันชัย
แซ่เติ๋น สมุนไพรใกล้ตัว พว 02021
( 1 ) สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002
( 2 ) ภาษาไทย
พท31001
( 5 ) การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013
( 3 ) ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31002 (2)
ช่องทางการขยายอาชีพ
อช 31001 (2) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 (3 ) รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018
(2)


9
23
21 นายจักรพันธ์
วันทอง สมุนไพรใกล้ตัว พว 02021
( 1 ) สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002 ( 2 ) รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018
(2) ภาษาไทย
พท31001
( 5 ) การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013 (3) ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002 (2) ช่องทางการขยายอาชีพ
อช 31001 (2) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร 02006 (3 )

9
23
22 นางสาววันวิสาห์
สุนาดี เศรษฐกิจพอเพียง
ทช 31001 (1) ภาษาไทย
พท31001
( 5 ) การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013
( 3 ) ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31002 (2) ทักษะการขยายอาชีพ
อช 31002 (4) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 (3) รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018
(2)
7
21
23 นายพัฒนพงษ์ สุวรรณเศรษฐ์ สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002
( 2 ) ภาษาไทย
พท31001
( 5 ) การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013
( 3 ) ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31002 (2) ทักษะการขยายอาชีพ
อช 31002 (4) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 (3)
7
22
24 นางสาวบัวผิน
กุศลศักดิ์ศรี สมุนไพรใกล้ตัว พว 02021 (1) สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002 ( 2 ) รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018
(2) ภาษาไทย
พท31001
( 5 ) การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013( 3 ) ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002 ( 2 ) ช่องทางการขยายอาชีพ
อช 31001( 2 ) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทร 02006 ( 3 )
9
23
25 นางสาวสายธาร กล้องยา สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002
( 2 ) ภาษาไทย
พท31001
( 5 ) การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013
( 3 ) ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31002 (2) ทักษะการขยายอาชีพ
อช 31002 (4) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 ( 3 )
7
22
26 นางสาวมยุรา ซาบซึ้ง สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002
( 2 ) ภาษาไทย
พท31001
( 5 ) การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013
( 3 ) ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31002 (2) ทักษะการขยายอาชีพ
อช 31002 (4) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 ( 3
7
22
27 นายคงเดช
ชุ่มเย็น สมุนไพรใกล้ตัว พว 02021 (1) สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002( 2 )
รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018 (2)
ภาษาไทย
พท31001
( 5 )
การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013( 3 )
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31002 (2) ช่องทางการขยายอาชีพ
อช 31001 (2) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 ( 3)
9
23
28 นายไร ฉัตรแก้ว สมุนไพรใกล้ตัว พว 02021 (1) สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002( 2 )
รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018 (2)
ภาษาไทย
พท31001
( 5 )
การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013( 3 )
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31002 (2) ช่องทางการขยายอาชีพ
อช 31001 (2) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 ( 3


9
23
29 นายเถียน ใจกว้าง สมุนไพรใกล้ตัว พว 02021 (1) สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002( 2 )
รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018 (2)
ภาษาไทย
พท31001
( 5 )
การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013( 3 )
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31002 (2) ช่องทางการขยายอาชีพ
อช 31001 (2) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 ( 3
9

23
30 นายสุทิน
พงศ์ศรีมาศ สมุนไพรใกล้ตัว พว 02021 (1) สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002( 2 )
รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018 (2)
ภาษาไทย
พท31001
( 5 )
การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013( 3 )
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31002 (2) ช่องทางการขยายอาชีพ
อช 31001 (2) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 ( 3
9
23

31 นางนงเยาว์
อินทาโย สมุนไพรใกล้ตัว พว 02021 (1) สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002( 2 )
รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018 (2)
ภาษาไทย
พท31001
( 5 )
การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013( 3 )
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31002 (2) ช่องทางการขยายอาชีพ
อช 31001 (2) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 ( 3
9
23
32 นายณรงค์ชัย
กุศลศักดิ์ศรี สมุนไพรใกล้ตัว พว 02021 (1) สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002( 2 )
รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018 (2)
ภาษาไทย
พท31001
( 5 )
การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013( 3 )
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31002 (2) ช่องทางการขยายอาชีพ
อช 31001 (2) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 ( 3


9
23
33 นายณัฐทวี ใจกว้าง สมุนไพรใกล้ตัว พว 02021 (1) สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002( 2 )
รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018 (2)
ภาษาไทย
พท31001
( 5 )
การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013( 3 )
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31002 (2) ช่องทางการขยายอาชีพ
อช 31001 (2) โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 ( 3

9
23
34 นายสุริยัน
จรณาภรณ์ สมุนไพรใกล้ตัว พว 02021 (1) สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002( 2 )
รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018 (2)
ภาษาไทย
พท31001
( 5 )
การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013( 3 )
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31002 (2) ช่องทางการขยายอาชีพ
อช 31001 (2) โครงงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 ( 3
9
23

35 นางสาวรัตน์จริญญา
แซ่จ๋าว สมุนไพรใกล้ตัว พว 02021 (1) สุขศึกษาพลศึกษา
ทช 31002( 2 )
รักษ์ท้องถิ่น
พว 32018 (2)
การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ
อช 32001 ( 3) การเลี้ยงสุกร
อช02012
( 3 ) การเลี้ยงปลาดุก
อช 02013( 3 )
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
สค 31002 (2) ทักษะการขยายอาชีพ
อช 31002 (4) โครงงานเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้
ทร 02006 ( 3
9
23


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลบ้านร้อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
เลขที่ 137 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง